REGULAMIN ŚWIADCZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ USŁUGI FORMULARZA KONTAKTOWEGO
www.lamipol.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy Operator wprowadza i udostępnia niniejszy Regulamin świadczenia droga elektroniczną. W zakresie kwestii uregulowanych niniejszym Regulaminem wchodzą:
a) Rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną na Stronie,
b) Zasady funkcjonowania Strony oraz korzystania z Usługi, w tym w szczególności prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników,
c) Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
a) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);
b) Operator – podmiot, który jest właścicielem Strony oraz nią zarządza, tj. Lamipol Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku, pl. J.Kilińskiego 36, 32-660 Chełmek KRS: 0000248317, NIP: 6282119079, REGON: 120193138, email: lamipol@lamipol.pl telefon: 33-846-20-21
c) Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
d) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który określa zasady korzystania i funkcjonowania Strony oraz prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników, obejmujące warunki świadczenia usług na Stronie;
e) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
f) Strona – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Operatora, znajdujący się pod adresem www.lamipol.pl a także innymi właściwymi adresami internetowymi, pod którymi Operator prowadzi Stronię;
g) System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego;

h) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usług, następujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne;
i) Usługa – usługa świadczona przez Operatora za pomocą Strony przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z formularza kontaktowego zgodnie z niniejszym Regulaminem;
j) Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
k) Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi świadczonej przez Operatora przy pomocy Strony, która skutecznie dokonała rejestracji do korzystania z Usługi poprzez wypełnienie formularza udostępnionego się na Stronie.

3. Operator zapewnia Użytkownikowi pełną dostępność do treści Regulaminu wraz z możliwością pobrania go, odtworzenia oraz utrwalenia w systemie informatycznym Użytkownika. Operator jest zobowiązany do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, Ustawą oraz RODO.

4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatne przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług oraz, po zaakceptowaniu, przestrzegać jego postanowień.

6. Użytkownicy zobowiązani są wyrazić zgodę na świadczenie Usług na zasadach określonych w Regulaminie poprzez zaznaczenie odpowiednio widocznego elementu formularza kontaktowego lub subskrypcyjnego znajdującego się na Stronie o treści
„Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.

7. Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z Usług.

8. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany w ust. 4 lit. a) powyżej, nie wiążą Użytkowników.

§2 USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Strony Operator świadczy Usługę tj. usługę formularza kontaktowego, świadczoną drogą elektroniczną polegającą na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Operatorem dla celów uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług i towarów oferowanych przez Operatora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dalej jako „Formularz kontaktowy”).

2. Wszelkie treści dostępne na Stronie stanowią wyłączną własność Operatora. Kopiowanie treści, o których mowa w zdaniu poprzednim w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora jest zabronione.

3. Umowa o świadczenie usługi Formularz kontaktowy zawierana jest na czas określony. Usługa jest świadczona nieodpłatnie. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, złożone poprzez Formularz kontaktowy.

4. Formularz kontaktowy został udostępniony dla Użytkowników na Stronie w zakładce Kontakt.

5. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie w zakładce Kontakt, które obejmuje:
a) Podanie imienia i nazwiska,
b) podanie adresu elektronicznego (email) lub numeru telefonu – w zależności od preferowanej formy kontaktu,
c) podanie treści wiadomości,
d) zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści:
„Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.
e) zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej przez Użytkownika jest równoznaczne w szczególności z:
a) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie przez Operatora drogą elektroniczną usługi Formularz Kontaktowy,
b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w celu świadczenia usługi Formularz Kontaktowy zgodnie z zasadami przewidzianymi w RODO, w szczególności w art. 7 RODO.

7. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z Usługi do momentu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie.

8. Rezygnacja, o której mowa w ust. 7 powyżej, polega na skierowaniu do Operatora z adresu email Użytkownika, zgłoszonego w Formularzu Kontaktowym, oświadczenia o rezygnacji z Usługi. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim winno zostać skierowane na adres email: lamipol@lamipol.pl .

9. Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z bazy Operatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od momentu otrzymania rezygnacji ze świadczenia Usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, co każdorazowo jest sygnalizowane

Użytkownikowi komunikatem w formie wiadomości email wysłanej na adres elektroniczny (email) Użytkownika, potwierdzającym usunięcie jego danych z bazy.

10. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w każdym momencie. W wypadku zaprzestania świadczenia Usługi, Operator dokona usunięcia danych osobowych Użytkowników zebranych w ramach jej świadczenia.

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Korzystanie z Usługi udostępnionej na Stronie na podstawie Regulaminu jest uzależniona od
a) Dostępu do urządzenia końcowego, umożliwiającego skorzystanie z sieci Internet oraz dostęp do niej,
b) Skorzystanie z przeglądarki internetowej, pozwalającej na wyświetlenie stron internetowych z włączoną obsługą plików cookies oraz technologii pokrewnych,
c) Posiadania adresu elektronicznego (email).
2. Użytkownicy korzystający z Usługi mają obowiązek:
a) Korzystać z niej w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami,
b) Nie wykorzystywać Usługi w sposób naruszający dobra osobiste Operatora lub osób trzecich,
c) Powstrzymać się od publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, jak również naruszających prawa autorskie lub wizerunek osób trzecich,
d) Powstrzymać się od podejmowania działań, mogących utrudnić lub zakłócić działanie Strony.
3. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi, w przypadku, gdy Użytkownik:
a) Naruszy przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
b) Naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu,
c) Poda błędne lub nieprawdziwe dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji usług przez Operatora,
d) Podejmuje działania zakłócające korzystanie ze Strony lub Usługi przez innych Użytkowników,
4. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, Operator ma prawo odmówić świadczenia Usługi w sposób tymczasowy lub stały z uwagi na podjęcie czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Strony.

§4 POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Formularza kontaktowego jest Operator.

2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem wiadomości email kierowanej na adres: lamipol@lamipol.pl lub korespondencyjnie na adres jego siedziby.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego są przetwarzane w celu realizacji Usługi, tj. udzielenia przez Operatora odpowiedzi na zapytanie Użytkownika pozostawione za pośrednictwem Formularza kontaktowego, w tym również przesłanie informacji handlowej do Użytkownika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dający podstawę do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zapytanie nie dotyczy bezpośrednio oferty Operatora i zaznaczone zostało oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, umieszczone bezpośrednio pod Formularzem, podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zezwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

4. Operator korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie jest związane z koniecznością przekazania danych osobowych. W razie takiej potrzeby dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane firmie hostingowej oraz firmie świadczące usług informatyczne na rzecz Operatora.

5. Przekazanie danych jest również możliwe na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu. W takie sytuacji Operator będzie musiał przekazać dane osobowe Użytkownika również innym podmiotom, zarówno publicznym, jak i prywatnym. Przewidzenie tego, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych jest trudne, niemniej Operator zapewnia, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych jest bardzo starannie i wnikliwie analizowany, aby nie doszło do przypadkowego przekazania informacji osobie nieuprawnionej.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona przez Użytkownika może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

6. Operator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

7. Operator nie korzysta z plików cookies.

8. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez okres konieczny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej przez Użytkownika.

9. Użytkownik, który pozostawił swoje dane osobowe, ma prawo do:
a) Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,

b) Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe, może żądać ich usunięcia.
d) Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
– Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
– Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrykturyzowanym, poszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.

10. Uprawnienia, o których mowa w ust. 9 powyżej, Użytkownik może zrealizować zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: lamipol@lamipol.pl .

11. Użytkownik, która uważa, że dotyczące go dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej – konieczne, jeżeli Użytkownik chce skorzystać z Usługi.

13. Operator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

§5 OSTRZEŻENIE CO DO KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Operator zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, która używana jest m.in. do połączenia ze Stroną i przesyłania poczty elektronicznej, świadczenie Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem, które Użytkownik akceptuje.

2. W związku ze szczególnym charakterem zagrożeń elektronicznych, Operator nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania Strony.

3. W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Operator zaleca, aby Użytkownik objął ochroną urządzenia końcowe, które wykorzystuje do użytkowania Strony, w szczególności poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci bezprzewodowych.

4. Operator zapewnia i zobowiązuje się, że działanie systemu informatycznego, którym się posługuje, daje możliwość korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści informacji składających się na Usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Usługi, będące skutkiem niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, jak również za zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy i dostępność sieci Internet, jak również przerwy w dostępie do Usługi w sytuacjach wywołanych przez siłę wyższą, oraz zaprzestanie świadczenia Usługi wobec Użytkowników, którzy naruszyli postanowienia niniejszego Regulaminu, szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, jak również za skutki podania danych osobowych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Wyłączna odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na Użytkowniku.

3. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego powiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, dostarczonych Operatorowi przez Użytkownik i uniemożliwienia dostępu do nich, Operator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłą po stronnie Użytkownika szkodę powstałą w związku z niemożnością dostępu do danych.

4. Każda ze stron stosunku prawnego, nawiązanego na podstawie niniejszego Regulaminu, jest zobowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminy, z tym zastrzeżeniem, że strony nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest skutkiem okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi.

§7 REKLAMACJE

1. Użytkownicy posiadają prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem.

2. Użytkownik w reklamacji powinien podać dane wskazane poniżej, z tym zastrzeżeniem, że brak ich podania spowoduje niemożność rozpatrzenia reklamacji:
a) adres elektroniczny (email) Użytkownika,
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Reklamacje Użytkowników należy kierować do Operatora na adres jego siedziby, tj. pl. J.Kilińskiego 36, 32-660 Chełmek, lub na adres elektroniczny lamipol@lamipol.pl.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Operatora, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia.

5. Operator poinformuje Użytkownika niezwłocznie o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem adresu elektronicznego Użytkownika podanego w treści reklamacji.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z ważnych powodów Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu.

2. Każda zmiana Regulaminu wymaga powiadomienia Użytkownika. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest dokonywane za pośrednictwem Strony oraz informacji przesłanej na adres elektroniczny Użytkownika.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy RODO.

4. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszym Regulaminem rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Operatora.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2018 roku.